JAVNI POZIV BR.01/19

MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

Djel.broj: 125

Kotor, 15.02.2019.godine.

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 1229 od 31.10.2018.godine, a u vezi člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (»Sl.list CG broj 21/09 i 40/11) i odredbi Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (»Sl.list CG« broj 44/10), nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore broj 07-6106 godine od 17.01.2019.godine, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matijan« Kotor, o b j a v lj u j e:

     JAVNI POZIV BR. 01/19

o davanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda

Red.

Broj.

Adresa

Površina u m2

Katast. Podaci

Namjena

Min.cij

€/m2 mjes. Sa uračun. PDV-om

Rok zakupa

Obj.

Kat.parc

K.O

1.

Stari grad 456

46,00

I

PD 1

154

Kotor II

Trgovina-bez mogućnosti prodaje hrane i pića

40,00

3 godine

2.

Stari grad 456

46,00

I

PD5

154

Kotor II

Trgovina-prodaja obuće

38,00

3 godine

3.

Stari grad 456

14,00

I

PD4

154

Kotor II

Trgovina-bez mogućnosti prodaje hrane i pića

50,00

3 godine

4.

Stari grad 456

10,00

I

PD 3

154

Kotor II

Trgovina-prodaja suvenira

50,00

3 godine

5.

Stari grad 456

10,00

I

PD 2

154

Kotor II

Trgovina-prodaja tekstila i bižuterije

50,00

3 godine

Poslovni prostori se izdaju u viđenom stanju.

  

Napomena: Poslove prostorije pod rednim brojem: 1,2,3,4,5 koriste raniji zakupaci.

Ukoliko poslovni prostor bude, kao najpovoljnijem ponuđaču, dodjeljena drugom licu (učesniku na tenderu), primopredaja istih će se izvršiti nakon iseljenja ranijeg zakupca.

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € ( eurima) sa uračunatim PDV-om. Cijena se iskazuje brojevima i slovima.

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi (redni broj, odnosno segment)

4. Pečat i potpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike,

5 . Obavezu ponuđača da:

a. - uplate garantni depozit na iznos od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa za vremenski period utvrđen javnim pozivom ( 3 godine) ili položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv na iznos garantnog depozita od 10 % od minimalne (početne) cijene zakupa poslovnog prostora za vremenski period utvrđen javnim pozivom – 3 godine, sa rokom važenja 90 dana.

               Uplata garantnog depozita se vrši na žiro račun Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG sa naznakom «ZA JAVNO NADMETANJE»

               Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu i čini sastavni dio ponude.

              

  1. b.Osim dokaza iz podtačke a.tačke 5. ovog javnog poziva ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi još i sledeću dokumentaciju i to:
  • Preduzetnici koji nijesu obveznici kod Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor po bilo kom osnovu:

-          podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji kod CRPS-a),

-          dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta preduzetnika,

-          dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu,

-          dokaz da se protiv preduzetnika ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, sudom mjesta prebivališta, odnosno registracije preduzetnika.

  • Preduzetnici koji su obveznici kod Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor:

-          podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji kod CRPS-a),

-          dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta,

-          dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu,

-          dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor -potvrda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor,

-          dokaz da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu utroška električne energije, utroška vode i odvoza smeća-potvrda Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, potvrda JP »Vodovod i kanalizacija« Kotor i potvrda JKP«Kotor« Kotor,

-          dokaz da se protiv preduzetnika ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, sudom mjesta prebivališta, odnosno registracije preduzetnika.

  • Pravna lica koja nijesu obveznici kod Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor: po bilo kom osnovu:

-          podatke o pravnom licu,

-          dokaz o registraciji-Akt CRPS-a,

-          dokaz da pravno lice nije pod stečajem- Akt CRPS-a ( ukoliko je ponuđač banka ovaj dokaz izdaje Centralna banka Crne Gore),

-          dokaz da plaćanja prema pravnom licu nisu obustavljena-Potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centrale banke Crne Gore,

-          dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica,

-          dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu,

-          dokaz da ponuđač nije obveznik kod Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor, po bilo kom osnovu – potvrda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor.

-          dokaz da se protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, sudom mjesta prebavilišta, odnosno registracije pravnog lica.

  • Pravna lica koja su obveznici kod Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor:

-          podatke o pravnom licu,

-          dokaz o registraciji-Akt CRPS-a,

-          dokaz da pravno lice nije pod stečajem- Akt CRPS-a ( ukoliko je poduđač banka ovaj dokaz izdaje Centralna banka Crne Gore),

-          dokaz da plaćanja prema pravnom licu nisu obustavljena-Potvrda banke u kojoj poduđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centrale banke Crne Gore,

-          dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica,

-          dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu

-          dokaz da je ponuđač izmirio obvezi prema Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor.

-          -potvrda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor.

-          dokaz da je poduđač izmirio obaveze po osnovu utroška električne energije, utroška vode i odvoza smeća-potvrda Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, potvrda JP »Vodovofd i kanalizacija« Kotor i potvrda JKP«Kotor« Kotor,

-          dokaz da se protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, sudom mjesta prebavilišta, odnosno registracije pravnog lica.

Sva dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu mora biti original ili ovjerena kopija i ne starije od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

6. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom. Izjava se ovjerava kod Notara.

7. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine. Izjava se ovjerava kod Notara.

         8. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene

             Ponuđena cijena po 1m2 .........................................................................   max 100 bodova.

             Veći broj bodova dodijeliće se većoj cijeni zakupa, a ostale ponude vrednovaće se primjenom proporcionalne metode.

    

         9. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 12.30 do 14.30 sati zaključno sa 04.03.2019.godine do 15.00 časova, neposrednom predajom na arhivi Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor., Stari grad 456 Kotor, kod ovlašćenog lica, ili putem preporučene pošte, s tim da se ponuda predata putem preporučene pošte razmatra samo ukoliko stigne u Školu za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor u roku utvrđenom za dostavu ponuda.

           Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

           Ponude se mogu povući samo u roku od 7 dana prije isteka termina za otvaranje ponuda.

          Ponude se predaju u tri zatvorene koverte: original ponude se nalazi u koverti broj 1. sa nazivom »original«, a sva ostala prateća dokumentacija se nalazi u koverti broj 2. koja nosi naziv » prateća dokumentacija«.

           koverta broj 1. i 2. se dostavlja zajedno u koverti broj 3.

Koverta 3. mora biti zapečaćena sa naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' po Javnom pozivu broj 01/19 uz preciznu oznaku broja segmenta ( redni broj prostora iz Javnog poziva ).

           Ponude se evidentiraju prema redosledu prijema.

      

     10. Dokumentaciju za Javni poziv zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavici mogu preuzeti svakog radnog dana od ovlašćenog lica u prostorijama Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor od 12.30 do 14,30 sati, počevši od 15.02.2019.godine zaključno sa 01.03.2019.godine do 14,30 časova.

          Prilikom otkupa tenderske dokumentacije ponuđač je dužan da uplati 50,00 €

           (po segmentu-prostoru), za troškove preuzimanja dokumentacije po javnom pozivu br. 01/19 na žiro račun Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG.

     11. Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 04.03.2019.godine sa početkom u 16,00 časova u prostorijama Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor.

     12. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ( neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene smatraju se nevažećim, neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva, tj. nije formalno ispravna smatra se nepotpunom i ista se neće rangirati.

Komisija će u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda utvrditi listu ponuđača, a u roku od 3 dana od dana utvrđivanja liste ponuđača donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču i obavijestiti učesnike Javnog poziva broj 01/19.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 8 dana od konačnosti odluke, o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s tim što je taj ponuđač dužan, prilikom zaključenja ugovora, priložiti dokaz o unaprijed plaćenoj zakupnini za 6 mjeseci, kao i priložiti neko od sredstva obezbjeđenja plaćanja, bliže definisana u članu 7. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjerava se kod izabranog notara za teritoriju nadležnosti Opštine Kotor.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odbije da zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor će aktivirati njegovu granciju ponude, odnosno zadržati garantni depozit.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matijan« Kotor će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem prema redosledu na rang listi, ali samo pod uslovom da razlika u cijeni nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu, u suprotnom javni poziv će se proglasiti neuspjelim za segment za koji ponuđač nije zaključio ugovor.

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomene Napomene:

  Ugovor o zakupu se može zaključiti samo sa ponuđačem koji je dostavio ponudu, odnosno privrednim subjektom, Ugovor će se zaključiti sa istim.

II     Ukoliko nakon zaključenja Ugovora, privrednu djelatnost u objektu bude obavljao privredni subjekt, sa kojim nije zaključen Ugovor, ugovor će se raskinuti, a izuzetno ugovor će ostati na snazi jedino u slučaju dobijanja saglasnosti od Školskog odbora JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matijan” i korigovanja ugovorene cijene zakupa za 50 % više.

Ovaj javni poziv biće objavljen na Web site-u Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje » Vida Matjan« Kotor

   ( www.vidamatjan.me) i u Dnevnim novinama

   Kontakt osobe: Ksenija Mitrović i Saša Samardžić

     Telefon: 032 323 681

 

 

 

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1