Aktuelnosti

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - JP' 23

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA CRNE GORE

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

Broj: 01-1529

Kotor, 06.12.2023. godine.

                                              

Po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, koji je objavljen na web sajtu ustanove dana 21.11.2023. godine i u dnevnom listu „Pobjeda” dana 21.11.2023. godine, a na osnovu Zapisnika o vrednovanju ponuda broj 01- od 00.12.2023. godine i Rang liste broj 01-1 od 00.12.2023. godine, direktor dana 00.12.2023. godine donosi:

ODLUKA

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 10.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda

ZA PROSTOR BROJ 1, površine 14m2, objekat br I, PD 4

Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine propisani su sledeći uslovi koje moraju ispuniti ponuđači:

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda i to:

R.

Broj.

Adresa

Površina u m2

Katast. Podaci

Namjena

Min.cij

€/m2 mjes. sa uračun. PDV-om

Rok zakupa

Obj.

Kat.parc

K.O i broj lista nepokretnosti

1.

Stari grad 456

Kotor

14,00

I

PD 4

211

Kotor II

LN 154

Trgovina, bez mogućnosti prodaje hrane i pića

55.5 E/m2

5 godina

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.

     Ponuda treba da sadrži:

1. Tačan naziv i adresu ponuđača;

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € (eurima) sa uračunatim PDV-om. Cijena se iskazuje brojevima i slovima;

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi (redni broj, odnosno segment);

4. Pečat i potpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike;

       5. Obavezu ponuđača da:

a - uplate garantni depozit na iznos od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa za vremenski period utvrđen javnim pozivom (5 godina) ili položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv na iznos garantnog depozita od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa poslovnog prostora za vremenski period utvrđen javnim pozivom – 5 godina, sa rokom važenja 90 dana.

             Uplata garantnog depozita se vrši na žiro račun Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG sa naznakom «ZA JAVNO NADMETANJE». Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu i čini sastavni dio ponude.

       b - osim dokaza iz podtačke a tačke 5. ovog javnog poziva ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i sledeću dokumentaciju i to:

Preduzetnici

 • Podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji

     kod Centralnog registra privrednih subjekata);

 • Dokaz da plaćanja prema preduzetniku nisu obustavljena - potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave po mjestu prebivališta preduzetnika;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište preduzetnika;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv preduzetnika ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor - potvrda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Pravna lica

 • Podatke o pravnom licu;
 • Dokaz o registraciji – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
 • Rješenje o PIB-u i PDV-u (u slučaju da je pravno lice registrovano za PDV);
 • Dokaz da plaćanja prema pravnom licu nisu obustavljena – potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv privrednog društva, pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor – potvrda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Sva dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu mora biti u formi originala ili ovjerene fotokopije i ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ukoliko je ponuđač strano pravno lice ili preduzetnik dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano društvo, dužan je dostaviti prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača.

6. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom. Izjava se ovjerava kod Notara.

7. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine. Izjava se ovjerava kod Notara.

8. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene

           Ponuđena cijena po 1m2 .........................................................................   max 100 bodova.

           Veći broj bodova dodijeliće se većoj cijeni zakupa, a ostale ponude vrednovaće se primjenom proporcionalne metode.

Po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine, po redosledu prijema za poslovni prostor broj 1, u roku određenim Javnim pozivom pristigle su ponude sledećih ponuđača:

Po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine, po redosledu prijema, u roku određenim Javnim pozivom pristigle su ponude sledećih ponuđača:

 1. STR „Ćošak”, preduzetnik Đorđije Šćekić, broj ponude 02-1472 od 29.11.2023. godine, pristigla u 10.35h
 2. „Sailor Cattaro” DOO Budva, broj ponude 02-1473 od 29.11.2023. godine, pristigla u 10.38h
 3. „Lanma” DOO Kotor, broj ponude 02-1474 od 29.11.2023. godine, pristigla u 11.04h
 4. „Monteadria” DOO Budva, broj ponude 02-1475 od 29.11.2023. godine, pristigla u 11.50h
 5. Vela” DOO Budva, broj ponude 02-1476 od 29.11.2023. godine, pristigla u 11.54h

Prije otvaranja ponuda od ponude su odustali sledeći ponuđači:

Nije bilo odustajanja od ponude.

Neblagovremeno su podnesene i neće se otvarati ponude ponuđača:

Nije bilo neblagovremenih ponuda.

Primjedbe ovlašćenih predstavnika ponuđača u pogledu ocjene Komisije za sprovođenje postupka o blagovremenosti podnijetih ponuda i o stanju koverti i omota u kojem su podnesene:

Nije bilo primjedbi predstavnika ponuđača

POSLOVNI PROSTOR BROJ 1 površine 14 m2,

       Prvorangirani ponuđač:

 1. 1.DOO “Vela” Budva

 • adresa: Petra I Petrovića 12, Stari grad Budva
 • djelovodni broj ponude: 02-1476 . godine,
 • za poslovni prostor pod rednim brojem 1
 • ponuđena cijena po m2: 258.00 eura/m2

Ponuda je dostavljena u odgovarajućem zatvorenom omotu/ koverti na kojoj je navedeno ,,Za javno nadmetanje – ne otvaraj. Ponuda po javnom pozivu broj 01/23. Segment pod rednim brojem 1 iz javnog poziva

Na jednom dijelu omota – koverte ponude ispisan je naziv naručioca.

Podaci o činjenicama i dokazima sadržanim u ponudi:

Ponuđač je dostavio:

 • Dokaz o uplati garantnog depozita u iznosu od 4662.00 E
 • Ponudu za zakup poslovnog prostora po Javnom pozivu 01/23;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, izdat 20.11.2023. godine, u formi originala
 • Rješenje o registraciji za PIB, broj: 81-01-12365-1, od 01.02.2012. godine, u formi ovjerene kopije, kopija ovjerena kod notara Nikole Tomanovića OV br: 9708/2023
 • Rješenje o registraciji za PDV broj. 81/31-03344-4, od 01.02.2023. godine, u formi ovjerene kopije, kopoja ovjerena kod notara Nikole Tomanovića OV br: 9709/2023, od 20.11.2023. godine
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore broj: 05-8586-2/2023, od 21.11.2023. godine da transakcioni računi pravnog lica “Vela “ DOO Budva nisu bili u blokadi, u formi originala
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore izdate 21.11.2023. godine da je za period od 21.05 – 21.11.2023. godine broj dana blokade 0 i iznos blokiranih sredstava na dan 21.11.2023. godine 0 E, u formi originala
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Budva broj: 15/02-2/5086/1-23, od 24.11.2023. godine, da je poreski obveznik „Vela“ DOO Budva izmirio poreske obaveze, u formi originala
 • Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda, Opština Budva, broj: UP UV 21-411/23-1593/1, od 24.11.2023. godine da je „Vela“ DOO Budva izmirio-la dospjele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor broj: 04-411/23-28681, od 17.11.2023. godine da „Vela“ DOO Kotor nema dugovanja po osnovu poreza na nepokretnost, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor broj: 0407-417/23-28682, od 21.11.2023. godine da „Vela“ DOO Budva nema dugovanja po osnovu plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkog lica, članskog doprinosa turističkim organizacijama, lokalnim komunalnim taksama i ostalim naknadama iz nadležnosti obračuna lokalnih prihoda Opštine Kotor, u formi originala
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Kotoru Ku 2023/4638, od 22.11.2023. godine da se protiv pravnog lica „Vela“ DOO Budva ne vodi krivični postupak, u formi originala
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Kotoru Ku 023/4641, od 22.11.2023. godine       da se protiv Veselina Stanišića ne vodi krivični postupak, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1464, od 27.11.2023. godine da „Vela“ DOO Budva nema dugovanja prema JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1463, od 27.11.2023. godine da je „Vela“ DOO Budva dostavio dokaz o uplati tenderske dokumentacije, u formi originala
 • Izjava da će se u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom ovjerena i potpisana od strane Veselina Stanišića u formi originala ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV 7030/2023 od 28.11.2023. godine
 • Izjava da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine u formi originala, ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV br. 7031/2023 od 28.11.2023. godine
 • Nacrt ugovora o zakupu
 • Tekst Javnog poziva

Komisija za sproveđenje postupka po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, konstatuje da ponuda ispunjava sve uslove predviđene Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) te se kao takva proglašava ispravnom.

 1. 2.„Monteadria“ DOO Budva

 • adresa: Trg Sunca br. 4, Budva
 • djelovodni broj ponude: 02-1475 . godine,
 • za poslovni prostor pod rednim brojem 1
 • ponuđena cijena po m2: 157.77 eura/m2

Ponuda je dostavljena u odgovarajućem zatvorenom omotu/ koverti na kojoj je navedeno ,,Za javno nadmetanje – ne otvaraj. Po javnom pozivu broj 01/23. Za segment pod rednim brojem 1.

Na drugom dijelu omota – koverte ponude ispisan je naziv naručioca, ponuda po javnom pozivu br. 01/23, segment pod rednim brojem 1 iz javnog poziva.

Podaci o činjenicama i dokazima sadržanim u ponudi:

Ponuđač je dostavio:

-        Nalog platioca – potvrda o uplati depozita na iznos od 4.329.00 € (original);

-        Nalog platioca – potvrda o uplati depozita na iznos od 333.00 € (original);

-        Ponuda za zakup PP na iznos od 157,77 €/m2 (original);

-        Izvod iz CRPS-a za „MONTEADRIA“ DOO Budva od 17.11.2023. god. (original);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Broj: 81-01-22387-7 od 10.11.2023.god. Riješenje o registraciji (ovjerena kopija OVI-067/23-4638 od 23.11.2023.god. Opština Kotor-građanski biro);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Broj: 92/31-02694-8 od 12.04.2023.god. Riješenje o registraciji za PDV (ovjerena kopija OV 4137/2023 od 29.11.2023.god. NOTAR Knežević Verica);

-        “LOVĆEN BANKA” AD PODGORICA broj: I-2050 od 20.11.2023.god. Potvrda za „MONTEADRIA“ DOO Budva da ima otvoren aktivan i ne blokiran račun (original);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Područna jedinica Budva broj: 15/02-2/4969/1-23 22.11.2023.god, Uvjerenje da poreski obveznik „MONTEADRIA“ DOO Budva nema dugovanja dospjelih, prijavljenih (original);

-        CRNA GORA OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Uvjerenje br. 04-411/23-29046 od 22.11.2023.god. Uvjerenje da „MONTEADRIA“ DOO Budva nema dugovanja po osnovu Poreza na nepokretnost (original);

-        CRNA GORA OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Uvjerenje br. 0407-417/23-29047 od 22.11.2023.god. Uvjerenje da „MONTEADRIA“ DOO Budva nema dugovanja po osnovu plaćanja Prireza porezu na dohodak fizičkog lica (original);

-        CRNA GORA OPŠTINA BUDVA Uprava lokalnih javnih prihoda Uvjerenje UP UV 21-411/23-1590/1 od 22.11.2023.god. Uvjerenje da „MONTEADRIA“ DOO Budva je izmirila dospjele obaveze, po osnovu lokalnih javnih prihoda (original);

-        REPUBLIKA CRNA GORA OSNOVNI SUD U KOTORU Ku 2023/4585 od 20.11.2023.god. UVJERENJE da se protiv „MONTEADRIA“ DOO Budva pred ovim sudom ne vodi krivicni postupak (original);

-        REPUBLIKA CRNA GORA OSNOVNI SUD U KOTORU Ku 2023/4586 od 20.11.2023.god. UVJERENJE da se protiv SHESTAKOV MAXIM pred ovim sudom ne vodi krivicni postupak (original);

-        “VIDA MATJAN” Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje – Kotor Potvrda da „MONTEADRIA“ DOO Budva nema dugovanja prema školi (original);

-        “VIDA MATJAN” Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje– Kotor Potvrda da „MONTEADRIA“ DOO Budva dostavila potvrdu o uplati tenderske dokumentacije (original);

-        IZJAVA od strane Maxim Shestakov kao izvršnog direktora „MONTEADRIA“ DOO Budva da će prostor biti u funkciji(otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine (NOTAR Knežević Verica OV-4139/2023 od 29.11.2023.god.);

-        IZJAVA od strane Maxim Shestakov kao izvršnog direktora „MONTEADRIA“ DOO Budva da će u prostoriu obavljati djelatnost u skladu sa namjenom (NOTAR Knežević Verica OV – 4138/2023 od 29.11.2023. godine)

Komisija za sproveđenje postupka po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, konstatuje da ponuda ispunjava sve uslove predviđene Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) te se kao takva proglašava ispravnom.

Trećerangirani ponuđač

 1. 3.DOO “Sailor Cattaro” Budva

 • adresa: Topliški put bb, Budva
 • djelovodni broj ponude: 02-1473 . godine,
 • za poslovni prostor pod rednim brojem 1
 • ponuđena cijena po m2: 151,50 eura/m2

Ponuda je dostavljena u odgovarajućem zatvorenom omotu/ koverti na kojoj je navedeno ,,Za javno nadmetanje – ne otvaraj. Ponuda po javnom pozivu broj 01/23. Segment pod rednim brojem 1 iz javnog poziva

Na jednom dijelu omota – koverte ponude ispisan je naziv naručioca.

Podaci o činjenicama i dokazima sadržanim u ponudi:

Ponuđač je dostavio:

 • Dokaz o uplati garantnog depozita u iznosu od 4662.00 E
 • Ponudu za zakup poslovnog prostora po Javnom pozivu 01/23;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, izdat 20.11.2023. godine, u formi originala
 • Rješenje o registraciji za PIB broj: 81-01-14326-1, od 02.02.2016. godine, u formi ovjerene kopije, kopija ovjerena kod notara Nikole Tomanovića OV broj: 9710/2023, od 20.11.2023. godine
 • Rješenje o registraciji za PDV broj: 81/31-0476-1, od 02.02.2016. godine, u formi ovjerene kopije, kopija ovjerena kod notara Nikole Tomanovića OV broj: 9711/2023, od 20.11.2023. godine
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore broj: 05-8586-2/2023, od 21.11.2023. godine, da transakcioni računi pravnog lica “Sailor Cattaro” DOO nisu bili u blokadi, u formi originala
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore izdate 21.11.2023. godine da je za period od 21.05 – 21.11.2023. godine broj dana blokade 0 i iznos blokiranih sredstava na dan 21.11.2023. godine 0 E, u formi originala
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Budva, broj: 15/02-2/5087/1-23, od 24.11.2023. godine, da poreski obveznik „Sailor Cattaro“ DOO Budva nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor broj: 0407-417/23-28684, od 21.11.2023. godine da „Sailor Cattaro“ DOO Budva nema dugovanja po osnovu plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkog lica, članskog doprinosa turističkim organizacijama, lokalnim komunalnim taksama i ostalim naknadama iz nadležnosti obračuna lokalnih prihoda Opštine Kotor, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor broj: 04-411/23-28683, od 17.11.2023. godine da “Sailor Cattaro” DOO Budva nema dugovanja po osnovu poreza na nepokretnost, u formi originala
 • Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda broj: UP UV 21-411/23-1594/1, od 24.11.2023. godine da je “Sailor Cattaro” DOO Budva izmirio dospjele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, u formi originala
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Kotoru Ku 023/4640, od 22.11.2023. godine       da se protiv Vladimira Todorovića ne vodi krivični postupak, u formi originala
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Kotoru Ku 023/4639, od 22.11.2023. godine da se protiv pravnog lica “Sailor Cattaro” DOO Budva ne vodi krivični postupak, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1466, od 27.11.2023. godine da „Sailor Cattaro“ DOO Budva nema dugovanja prema JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1465, od 27.11.2023. godine da je „Sailor Cattaro“ DOO Budva dostavio dokaz o uplati tenderske dokumentacije, u formi originala
 • Tekst Javnog poziva
 • Nacrt ugovora o zakupu
 • Izjava da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine u formi originala, ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV br. 7028/2023 od 28.11.2023. godine
 • Izjava da će se u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom ovjerena i potpisana od strane Vladimira Todorovića u formi originala ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV 7029/2023 od 28.11.2023. godine

Komisija za sproveđenje postupka po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, konstatuje da ponuda ispunjava sve uslove predviđene Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) te se kao takva proglašava ispravnom.

Četvrtorangirani ponuđač

 1. 4.“Lanma” DOO Kotor

 • adresa: Plagenti D BB, Dobrota, Kotor
 • djelovodni broj ponude: 02-1474 . godine,
 • za poslovni prostor pod rednim brojem 1
 • ponuđena cijena po m2: 122.50 eura/m2

Ponuda je dostavljena u odgovarajućem zatvorenom omotu/ koverti na kojoj je navedeno ,,Za javno nadmetanje – ne otvaraj. Po javnom pozivu broj 01/23. Rednim broj 1.

Podaci o činjenicama i dokazima sadržanim u ponudi:

Ponuđač je dostavio:

-          Nalog platioca – potvrda o uplati depozita na iznos od 4.662.00 € (original);

-        Podaci o pravnom licu „LANMA“ DOO Kotor (original);

-        Ponuda za zakup PP na iznos od 122,50 €/m2 (original);

-        Izvod iz CRPS-a za „LANMA“ DOO Kotor od 24.11.2023. god. (original);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Broj: 92-01-03851-8 od 12.04.2023.god. Riješenje o registraciji (ovjerena kopija OVI-067/23-4638 od 23.11.2023.god. Opština Kotor-građanski biro);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Broj: 92/31-02694-8 od 12.04.2023.god. Riješenje o registraciji za PDV (ovjerena kopija OVI-067/23-4639 od 23.11.2023.god. Opština Kotor-građanski biro);

-        Ovjerena kopija lične karte Marović Irena (ovjerena kopija OVI-067/23-4637 od 23.11.2023.god. Opština Kotor-građanski biro);

-        NLB BANKA AD PODGORICA broj: 10116/23-213 od 23.11.2023.god. Potvrda za „LANMA“ DOO Kotor da ima otvoren aktivan i ne blokiran račun (original);

-        CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA Područna jedinica Budva ekspozitura Kotor broj: 15/02-6/2-950 kotor, 27.11.2023.god, Uvjerenje da poreski obveznik „LANMA“ DOO Kotor nema dugovanja dospjelih, prijavljenih (original);

-        CRNA GORA OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Uvjerenje br. 0407-417/23-29286 od 24.11.2023.god. Uvjerenje da „LANMA“ DOO Kotor nema dugovanja po osnovu plaćanja Prireza porezu na dohodak fizičkog lica (original);

-        CRNA GORA OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Uvjerenje br. 0407-417/23-29285 od 24.11.2023.god. Uvjerenje da „LANMA“ DOO Kotor nema dugovanja po osnovu Poreza na nepokretnost (original);

-        REPUBLIKA CRNA GORA OSNOVNI SUD U KOTORU Ku 2023/4726 od 27.11.2023.god. UVJERENJE da se protiv „LANMA“ DOO Kotor pred ovim sudom ne vodi krivicni postupak (original);

-        REPUBLIKA CRNA GORA OSNOVNI SUD U KOTORU Ku 2023/4727 od 27.11.2023.god. UVJERENJE da se protiv MAROVIĆ IRENE pred ovim sudom ne vodi krivicni postupak (original);

-        “VIDA MATJAN” Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje – Kotor Potvrda da „LANMA“ DOO Kotor nema dugovanja prema školi (original);

-        “VIDA MATJAN” Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje– Kotor Potvrda da „LANMA“ DOO Kotor dostavila potvrdu o uplati tenderske dokumentacije (original);

-        IZJAVA od strane Irene Marović kao izvršnog direktora „LANMA“ DOO Kotor da će u prostoriu obavljati djelatnost u skladu sa namjenom (NOTAR Branka Kašćelan OV-4453/2023 od 28.11.2023.god.);

-        IZJAVA od strane Irene Marović kao izvršnog direktora „LANMA“ DOO Kotor da će prostor biti u funkciji(otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine (NOTAR Branka Kašćelan OV-4453/2024 od 28.11.2023.god.

Komisija za sproveđenje postupka po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, konstatuje da ponuda ispunjava sve uslove predviđene Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) te se kao takva proglašava ispravnom.

Petorangirani ponuđač

 1. 5.Đorđije Šćekić, preduzetnik

 • adresa: Slovenska obala bb, Budva
 • djelovodni broj ponude: 02-1472 . godine,
 • za poslovni prostor pod rednim brojem 1
 • ponuđena cijena po m2: 111,50 eura/m2

            

Ponuda je dostavljena u odgovarajućem zatvorenom omotu/ koverti na kojoj je navedeno ,,Za javno nadmetanje – ne otvaraj. Ponuda po javnom pozivu broj 01/23. Segment pod rednim brojem 1 iz javnog poziva.“

Na jednom dijelu omota – koverte ponude ispisan je naziv naručioca.

Podaci o činjenicama i dokazima sadržanim u ponudi:

Ponuđač je dostavio:

 • Ponudu za zakup poslovnog prostora po Javnom pozivu 01/23;
 • Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 01-0503671/001 od 28.03.2018. godine, u formi ovjerene kopije, ovjerena kod notara Rada Jovanovića broj. OV 7035/2023 od 28.11.2023. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina u formi originala izdat 20.11.2023. godine u formi originala
 • Rješenje o registraciji za PDV broj: 81/31-06411-0 od 06.09.2019. godine u formi ovjerene kopije, ovjereno kod notara Rada Jovanovića broj: OV 7034/2023, od 28.11.2023. godine
 • Rješenje o registraciji za PIB broj: 81-02-03694-9 od 11.04.2018. godine u formi ovjerene kopije, ovjerena kod notara Rada Jovanovića broj: OV 7033/2023, od 28.11.2023. godine
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore broj: 05-8584-2/2023 od 21.11.2023. godine da je račun aktivan i da nije blokiran, u formi originala
 • Potvrda Centralne banke Crne Gore izdate 21.11.2023. godine da je za period od 21.05 – 21.11.2023. godine broj dana blokade 0 i iznos blokiranih sredstava na dan 21.11.2023. godine 0 E, u formi originala
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Budva broj: 15/02-4/5141/1 od 22.11.2023. godine da obaveze po osnovu poreza i doprinosa na prihod od samostalne djelatnosti izmirene, u formi originala,
 • Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda, Opština Budva broj: UP UV 21-411/23-1592/1, od 24.11.2023. godine, da su izmirene dospjele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor, br: 04-411/23-28679, od 17.11.2023. godine da Đorđije Šćekić nema dugovanja po osnovu Poreza na nepokretnost, u formi originala
 • Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Opština Kotor, broj: 0407-417/23-28680, od 17.11.2023. godine da STR „Ćošak“ - Đorđije Šćekić nema dugovanja po osnovu plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkog lica, članskog doprinosa turističkim organizacijama, lokalnim komunalnim taksama i ostalim naknadama iz nadležnosti obračuna lokalnih prihoda Opštine Kotor, u formi originala
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Kotoru Ku 2023/4637, od 22.11.2023. godine da se protiv pravnog lica STR „Ćošak“ ne vodi krivični postupak, u formi originala,
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici Ku 2023/12322, od 28.11.2023. godine, protiv Đorđija Šćekića ne vodi krivični postupak, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1454, od 22.11.2023. godine da STR „Ćošak“, Đorđije Šćekić nema dugovanja prema JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor, u formi originala
 • Potvrda JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor broj: 01-1455, od 22.11.2023. godine da STR „Ćošak“, Đorđije Šćekić dostavio dokaz o uplati tenderske dokumentacije, u formi originala
 • Nacrt ugovora o zakupu
 • Tekst Javnog poziva broj 01/23
 • Izjava da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine u formi originala, ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV br. 7026/2023 od 27.11.2023. godine.
 • Izjava da će se u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom ovjerena i potpisana od strane Đorđija Šćekića u formi originala ovjerena kod notara Rada Jovanovića, broj OV 7027/2023 od 27.11.2023. godine;
 • Dokaz o uplati garantnog depozita u iznosu od 4662.00 E

Komisija za sproveđenje postupka po Javnom pozivu broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda, konstatuje da ponuda ispunjava sve uslove predviđene Javnim pozivom broj 01/23 od 20.11.2023. godine (djelovodni broj poziva 01-1447 od 20.11.2023. godine) te se kao takva proglašava ispravnom.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke dopuštena je žalba Školskom odboru JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ,,Vida Matjan” Kotor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.

U slučaju da Odluka ne bude uručena na adresu označenu u ponudi ponuđača, ista će biti postavljena na oglasnoj tabli i web sajtu Ustanove. Istekom roka od 5 (pet) dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli smatraće se da je uredno dostavljena.

Odluka Školskog odbora Ustanove po žalbi je konačna.

Dostavljeno:

-          a/a

-          ponuđačima

                                                                                     Direktor

                                                                                 mr Mihajlo Lazarević

JAVNI POZIV, novembar 2023

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

Broj: 01-1447

Kotor, 20.11.2023. godine

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 01-859 od 26.06.2023. godine, a u vezi člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (»Sl.list CG broj 21/09 i 40/11) i odredbi Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (»Sl.list CG« broj 44/10), nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore broj 07-603/23-462/12 od 19.10.2023. godine, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV BR. 01/23

o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

Red.

Broj

Adresa

Površina u m2

Katast. Podaci

Namjena

Min.cij

€/m2 mjes. sa uračun. PDV-om

Rok zakupa

Obj.

Kat.parc

KO i broj lista nepokretnosti

1.

Stari grad 456

Kotor

14,00

I

PD 4

211

Kotor II

LN 154

Trgovina, bez mogućnosti prodaje hrane i pića

55.5 E/m2

 

5 godina

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.

  

 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača;

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € (eurima) sa uračunatim PDV-om. Cijena se iskazuje brojevima i slovima;

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi (redni broj, odnosno segment);

4. Pečat i potpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike;

       5. Obavezu ponuđača da:

a - uplati garantni depozit na iznos od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa za vremenski period utvrđen javnim pozivom (5 godina) ili položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv na iznos garantnog depozita od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa poslovnog prostora za vremenski period utvrđen javnim pozivom – 5 godina, sa rokom važenja 90 dana.

             Uplata garantnog depozita se vrši na žiro račun Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG sa naznakom «ZA JAVNO NADMETANJE». Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu i čini sastavni dio ponude.

     b - osim dokaza iz podtačke a tačke 5. ovog javnog poziva ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i sledeću dokumentaciju i to:

Preduzetnici

 • Podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji

     kod Centralnog registra privrednih subjekata);

 • Dokaz da plaćanja prema preduzetniku nisu obustavljena - potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave po mjestu prebivališta preduzetnika;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište preduzetnika;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv preduzetnika ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema JU Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor - potvrda JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Pravna lica

 • Podatke o pravnom licu;
 • Dokaz o registraciji – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
 • Rješenje o PIB-u i PDV-u (u slučaju da je pravno lice registrovano za PDV);
 • Dokaz da plaćanja prema pravnom licu nisu obustavljena – potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv privrednog društva, pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema JU Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor – potvrda JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Sva dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu mora biti u formi originala ili ovjerene fotokopije i ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ukoliko je ponuđač strano pravno lice ili preduzetnik dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano društvo, dužan je dostaviti prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača.

6. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom. Izjava se ovjerava kod Notara.

 

7. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine. Izjava se ovjerava kod Notara.

8. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene

           Ponuđena cijena po 1m2 .........................................................................   max 100 bodova.

 

           Veći broj bodova dodijeliće se većoj cijeni zakupa, a ostale ponude vrednovaće se primjenom proporcionalne metode.

 

 1. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati zaključno sa 29.11.2023. godine do 12.00 časova, neposrednom predajom na arhivi JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, Stari grad br. 456 Kotor, kod ovlašćenog lica, ili putem preporučene pošte, s tim da se ponuda predata putem preporučene pošte razmatra samo ukoliko stigne u JU Školu za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor u roku utvrđenom za dostavu ponuda.

         Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

            Ponude se mogu povući samo u roku od 7 dana prije isteka termina za otvaranje ponuda.

         Ponude se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' po Javnom pozivu broj 01/23 uz preciznu oznaku broja segmenta (redni broj prostora iz Javnog poziva).

           

           Ponude se evidentiraju prema redosledu prijema.

      

 1. Dokumentaciju za Javni poziv zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti svakog radnog dana od ovlašćenog lica u prostorijama JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor od 10.00 do 12.00 sati zaključno sa 29.11.2023. godine do 12.00 časova.

 

          Prilikom otkupa tenderske dokumentacije ponuđač je dužan da uplati 50.00 € (po segmentu-prostoru), za troškove preuzimanja dokumentacije po javnom pozivu br. 01/23 na žiro račun JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG.

     11. Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 29.11.2023. godine sa početkom u 16.00 časova u prostorijama JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

 1. Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene smatraju se nevažećim, neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva, tj. nije formalno ispravna smatra se nepotpunom i ista se neće rangirati.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Tenderska komisija u postupku javnog nadmetanja, preuzima ponude sa arhive Ustanove, vrši pregled i ocjenu formalne ispravnosti ponuda, i u skladu sa javnim pozivom sprovodi postupak i sačinjava Zapisnik o otvaranju ponuda, Zapisnik o vrednovanju ponuda i daje predlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nezatvorene (neuredne) ponude odbijaju se kao nevažeće i u stanju u kojem su uručene biće   vraćene ponuđaču, nakon okončanja postupka.

Neispravna je ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima Javnog poziva.

Odluka o izboru se dostavlja na adresu koju je ponuđač označio u ponudi ili neposrednim uručenjem na Arhivi Ustanove.

U slučaju da Odluka i/ili ostali podnesci ne budu uručeni na adresu označenu u ponudi ponuđača, isto će biti postavljeno na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove.

Istekom roka od 3 (tri) dana od dana oglašavanja smatraće se da je lice uredno obavješteno, nakon čega će teći rokovi za sprovođenje radnji u postupku.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude. Koverta u kojoj se dostavlja ponuda mora biti zatvorena i sa pečatnim voskom.

Ponuda zahtijevana Javnim pozivom dostavlja se u odgovarajućem (jednom) zatvorenom omotu (koverat) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: naziv/ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva, broj lokacije – segmenta iz javnog poziva za koju se dostavlja i na koju se odnosi ponuda i to tekst: „PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. ___________________“, „“SEGMENT POD REDNIM BROJEM _______________IZ JAVNOG POZIVA“. 

Komisija će u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda utvrditi listu ponuđača, a u roku od 3 dana od dana utvrđivanja liste ponuđača donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču i obavijestiti učesnike Javnog poziva broj 01/23.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 3 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s tim što je taj ponuđač dužan, prilikom zaključenja ugovora, priložiti dokaz o unaprijed plaćenoj zakupnini za 6 mjeseci, kao i priložiti neko od sredstava obezbjeđenja plaćanja, bliže definisana u članu 7. ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjerava se kod izabranog notara za teritoriju nadležnosti Opštine Kotor.

 

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odbije da zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor će aktivirati njegovu granciju ponude, odnosno zadržati garantni depozit.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem prema redosledu sa rang liste.

 

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomene:

I   Ugovor o zakupu se može zaključiti samo sa ponuđačem koji je dostavio ponudu.

 

II Ukoliko nakon zaključenja Ugovora, privrednu djelatnost u objektu bude obavljao privredni subjekt, sa kojim nije zaključen Ugovor, ugovor će se raskinuti, a izuzetno ugovor će ostati na snazi jedino u slučaju dobijanja saglasnosti od Školskog odbora JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” i korigovanja ugovorene cijene zakupa za 50 % više.

Ovaj javni poziv biće objavljen na Web strranici JU Škole za osnovno i srednje muzičko  obrazovanje »Vida Matjan« Kotor (www.vidamatjan.me) i u dnevnom listu „Pobjeda“. Kontakt osobe: Ksenija Mitrović i Jasna Pajković, br. telefona: 032 323 681.

 

 

 

 

 

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1